Дейности

Предметът на дейност на „Проучване и добив на нефт и газ” АД включва:

­
 • Търсене, проучване, добив и реализация на суров нефт и природен газ;
 • Търсене, проучване и експлоатация на находища на термални, минерализирани води и подземни води за питейни, битови и промишлени­ цели;
 • Търсене и проучване на находища на геотермална енергия;
 • Сондиране на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и геотермална енергия;
 • Научноизследователска и инженерингова дейност в страната и чужбина;
 • Специфични сервизни и външнотърговски операции;
 • Научно-изследователска, инженерингова, развойно-внедрителска, производствена дейност за механизация и автоматизация на технологичните процеси;
 • Преработка на нефт и кондензат;
 • Сервизна геоложко-геофизическа дейност при търсене и проучване на полезни изкопаеми в страната и чужбина;
 • Информационно обслужване, специфична външнотърговска и инженерингова дейности, техническа помощ, транспортни и консултантски услуги;
 • Проектиране, производствена и сервизна дейност в областта на геологията и геофизиката;
 • Патентна, лизингова, търговска, транспортна и ремонтна дейност;
 • Строителство на нефтопроводи, газопроводи и монтаж на съоръжения за работа под налягане.­

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis