ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

П Р О Ц Е Д У Р И  З А   В Ъ З Л А Г А Н Е    Н А    О Б Щ Е С Т В Е Н И    П О Р Ъ Ч К И­ ­ ­ ­
27.11.2018

27.11.2018

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството "Проучване и добив на нефт и газ" АД информационна система - "Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)"

Ид. № 01123-2018-0002

1.Решение за откриване на процедура

tsr.gif Удостоверение за време


2.Покана - Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време


3. Техническа спецификация - Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време


4. eЕЕДОП - Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време


5. Проект на договор Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време


6. Образци на документи за участие в процедурата Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време


7. Протокол - Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време


8.Доклад на комисията 

Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време


9.Решение Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време

19.01.2018г.


Доставки на горива за нуждите на "Проучване на добив на нефт и газ " АД, град София

Ид. № 01123-2018-0001

Решение - Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време -


ДОГОВОР - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


ОБЯВЛЕНИЕ - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли

24.02.2016
­Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството "Проучване и добив на нефт и газ АД" информационна система - Интегрирана система за планиране на ресурсите" (ERP система)

Ид. № 01123-2016-0001


Решение - Изтегли


Доклад комисия - Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време -


Решение изпълнител - Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време -


ДОГОВОР - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация за сключен договор - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация за приключване на договор - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли

17.02.2015г

30.03.2015г

17:00 часа

30.03.2015г

17:00 часа

Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД

Ид. № 01123-2015-0002

Решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки1. Съобщение за отваряне на ценови оферти -

tsr.gif Удостоверение за време - Изтегли


pdf.gif протокол № 2 от работата на комисията -

tsr.gifУдостоверение за време - Изтегли


pdf.gif протокол № 3 от работата на комисията -

tsr.gifУдостоверение за време - Изтегли


pdf.gif Решение на класирането -

tsr.gifУдостоверение за време - Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.9 от ЗОП - doc.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


pdf.gif"Информация за сключен договор"

tsr.gif Удостоверение за време - Изтегли


pdf.gif"Договор"

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


arh.jpg ДОКУМЕНТИ

tsr.gif Удостоверение за време- Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.9 от ЗОП - doc.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.9 от ЗОП - doc.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.9 от ЗОП - doc.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


"Информация за приключен договор" - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли13.01.2015г.


Доставки на горива за нуждите на "Проучване на добив на нефт и газ " АД, град София

pdf.gif"Обявление за приключване на договор за обществена поръчка"

tsr.gif Удостоверение за време -

Ид. № 01123-2015-0001 -

Решението по чл.103 ал.2 т.9 от ЗОП е публикувано в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки

pdf.gif Изтегли


pdf.gif"Информация за сключен договор"

tsr.gif Удостоверение за време -


pdf.gif"Договор"

tsr.gif Удостоверение за време -


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли

26.09.2014

27.10.2014

27.10.2014 17:00 ч

"Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за работниците и служителите на "Проучване на добив на нефт и газ "АД на обекти - сондажи -2014 г. - 2015 г. по обособени позиции":

Обособена позиция № 1: "Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за обект - сондаж в площ Овча могила (блок 1-17 Овча могила),община Свищов, обл. В.Търново 2014 -2015г. и

Обособена позиция № 2: "Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за обект - сондаж в концесио­нна площ Искър - запад, община Книжа о Община Искър, област Плевен 2015 г."

Ид. № 01123-2014-0003 - Решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки

pdf.gif Приложения: - Изтегли


1. Съобщение за отваряне на ценови оферти -

tsr.gif Удостоверение за време - Изтегли


-pdf.gif протокол от работата на комисията

tsr.gif Удостоверение за време - Изтегли


-pdf.gif протокол от работата на комисията

( Част 2 )


-pdf.gifрешение за класиране на участниците

tsr.gif Удостоверение за време - Изтегли


pdf.gif"Информация за сключен договор"

tsr.gif Удостоверение за време -


pdf.gif"Договор"

tsr.gif Удостоверение за време -


arh.jpg ДОКУМЕНТИ

tsr.gif Удостоверение за време


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП - pdf.gif Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли

14.05.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръка с предмет: "Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по обособени позиции: обособена позиция № 1: "Доставка на специално работно облекло", обособена позиция № 2: "Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми", обособена позиция № 3: "Доставка на лични предпазни средства" и обособена позиция № 4: "Доставка на лични предпазни и колективни средства за електрозащита" и публикувано обявление в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки № 01123-2014-0001 от 17.03.2014 г.

На 15.05.2014 г. 15:00 часа в сградата на Проучване и добив на нефт и газ АД на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, ет. 2 ще се извърши отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по обособени позиции: обособена позиция № 1: "Доставка на специално работно облекло", обособена позиция № 2: "Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми", обособена позиция № 3: "Доставка на лични предпазни средства" и обособена позиция № 4: "Доставка на лични предпазни и колективни средства за електрозащита" и публикувано обявление в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки № 01123-2014-0001 от 17.03.2014 г., чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, съгласно чл. 69а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, могат да присъстват при действията на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

10.05.2014 г.­

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръка с предмет: "Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление"; Обособена позиция № 2: "Доставка на противопожарно оборудване" и Обособена позиция № 3: "Доставка на пожарникарски предпазни средства за служителите от ЗПБЗН И ГСС" и публикувано обявление в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки № 01123-2014-0002.

На 13.05.2014 г. 11:00 часа в сградата на Проучване и добив на нефт и газ АД на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, ет. 2 ще се извърши отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по трите обособени позиции, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, съгласно чл. 69а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване имат право да присъстват. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

15.04.2014 г.

До всички лица, получили документация за учястие по ткрита процедуря по ЗОП с предмет: "Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уредби за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства" BG051P0001-2.3.03-0670 Подобряване условията на труд в " Проучване и добив на нефт и газ" АД

Разяснението №1 може да изтеглете от тук

Разяснението №2 може да изтеглете от тук

10.04.2014 г.

Разяснение по документацията по проект BG051P0001-2.3.03-0670 Подобряване условията на труд в " Проучване и добив на нефт и газ" АД

Разяснението може да изтеглете от тук

01.04.2014 г.

Във връзка с обществена поръчка "Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства" е публикувано Решение №5/1.04.2014 г. за промяна по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 - Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по три обособени позиции. Решението можете да изтеглите от тук .

В Профила на купувача са качени коригирани документи от Документацията за участие:

1.КОРИГИРАНИ Указания КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ за участие И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА - Документация пожарна ­Изтегли

2.КОРИГИРАНИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ДО ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ"

- Документ I - Изтегли


3.КОРИГИРАНИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 "ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ" - Документ II Изтегли


4.КОРИГИРАНИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 "ДОСТАВКА НА ПОЖАРНИКАРСКИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГАЗОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА"

- Документ III Изтегли

Срокът за получаване на оферти е 22.04.2014 г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите - 23.04.2014 г. 09:30 часа

Място: гр. София, бул. Ситняково 23, ет.2 сградата на ПДНГ АД

ВАЖНО: ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ АКО СТЕ ИЗБРАЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕТЕ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, НАХОДЯЩИ СЕ НА САЙТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ТО СЛЕДВА ДА УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ТОВА ПОСРЕДСТВОМ ФАКС СЪОБЩЕНИЕ НА ФАКС/ТЕЛ. 02/ 946 16 00 И И-МЕЙЛ СЪОБЩЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ПОСОЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЕТО - s.grancharova@pdng-bg.com . УВЕДОМЛЕНИЕТО СЕ ИЗПРАЩА В ДЕНЯ НА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ САЙТА.

Агенция за обществени поръчки - Информация


24.03.2014г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОМПЛЕКТИ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА" по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 "Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД", по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз" по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

"Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление"

Обособена позиция № 2:

"Доставка на комплект противопожарно оборудване"

Обособена позиция № 3:

"Доставка на пожарникарски предпазни средства за служителите от Звеното за пожарна безопасност и защита на населението и газоспасителната служба"

Коригирана Документация Пожарна - Изтегли

Техническа спецификация

1. Документ I - Изтегли

2. Документ II -Изтегли

3. Документ III- Изтегли

Методика за оценка на офертите - ­ Изтегли документ

Проект на договори ОП 1 - Изтегли документ

Проект на договори ОП 2 - Изтегли документ

Проект на договори ОП 3 - Изтегли документ

Образци за участие по процедури

Списък на всички образци - Изтегли документ

Образец № 1 - Изтегли документ

Образец № 2 - Изтегли документ

Образец № 3 - Изтегли документ

Образец № 4 - Изтегли документ

Образец № 5 - Изтегли документ

Образец № 6 - Изтегли документ

Образец № 7 - Изтегли документ

Образец № 8 - Изтегли документ

Образец № 9.1 - Изтегли документ

Образец № 9.2 - Изтегли документ

Образец № 9.3 - Изтегли документ

Образец № 10.1 - Изтегли документ

Образец № 10.2 - Изтегли документ

Образец № 10.3 - Изтегли документ

Образец № 11 - Изтегли документ

Образец № 12 - Изтегли документ

Образец № 13 - Изтегли документ

Бланка черно-бяла - Изтегли

Бланка цветна - Изтегли

Ръководство - Изтегли

Агенция за обществени поръчки-Информация за преписката

18.03.2014 - СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано е Решение № 3/18.03.2014 г. за промяна относно обществена поръчка "Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по четири обособени позиции, Решението можете да изтеглите от тук .

В Профила на купувача са качени коригирани документи от Документацията за участие:

  • - Образец О-10, Приложение № 10-ОП.1 "Техническо предложение";
  • - Образец О-11, Приложение № 11-ОП.4 "Предлагана цена";
  • - Проект на договор по Обособена позиция № 4

Срокът за получаване на документация за участие е 09.04.2014 г. 17:00 часа

Срокът за получаване на оферти е 16.04.2014 г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите - 17.04.2014 г. 10:00 часа

Срокът за получаване на оферти е 16.04.2014 г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите - 17.04.2014 г . 10:00 часа

Агенция за обществени поръчки - Информация

­

17.03.2014г. ­

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА", по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

  • ОП № 1: "Доставка на специално работно облекло";
  • ОП № 2: "Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми";
  • ОП № 3:"Доставка на лични предпазни средства" и
  • ОП № 4: "Доставка на лични предпазни и колективни средства за електрозащита"


Изтегли Документация за участие раздел I - IV

Техническа спецификация по обособени позиции

1. Документ I- Изтегли

2. Документ II- Изтегли

3. Документ III- Изтегли

4. Документ IV- Изтегли

Проект на договори ОП 1 - Изтегли документ

Проект на договори ОП 2 - Изтегли документ

Проект на договори ОП 3 - Изтегли документ

Проект на договори ОП 4 - Изтегли документ

Методика за оценка на офертите - ­ Изтегли документ

Образци за участие по процедури

Образец № 1 - Изтегли документ

Образец № 2 - Изтегли документ

Образец № 3 - Изтегли документ

Образец № 4 - Изтегли документ

Образец № 5 - Изтегли документ

Образец № 6 - Изтегли документ

Образец № 7 - Изтегли документ

Образец № 8 - Изтегли документ

Образец № 9 - Изтегли документ

Образец № 10 приложение № 1 - Изтегли документ - Изтегли нов документ

Образец № 10 приложение № 2 - Изтегли документ

Образец № 10 приложение № 3 - Изтегли документ

Образец № 10 приложение № 4 - Изтегли документ - Изтегли нов документ

Образец № 11 приложение № 1 - Изтегли документ

Образец № 11 приложение № 2 - Изтегли документ

Образец № 11 приложение № 3 - Изтегли документ

Образец № 11 приложение № 4 - Изтегли документ

Образец № 12 - Изтегли документ

Образец № 13 - Изтегли документ

Образец № 14 - Изтегли документ

Образец № 15 - Изтегли документ

Образец № 16 - Изтегли документ

Бланка черно-бяла - Изтегли

Бланка цветна - Изтегли­­­­

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis