ПРЕХОДНА ИНФОРМАЦИЯ

­
Наименование на поръчкатаПубликуване на информация

и документи

Абонаментна поддръжка на разработена, интегрирана и експлоатираща се в дружеството ПДНГ АД информационна система “Интегрирана система за планиране на ресурсите (ERP система)”, номер в РОП на АОП 01123-2013-0002doc.gif    Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтегли


doc.gif    Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтегли


doc.gif   Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтегли


doc.gif    Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтегли


doc.gif   Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтегли


doc.gif   Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтеглиdoc.gif   Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време -   Изтегли


doc.gif   Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време -   Изтегли


doc.gif   Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време -   Изтегли


doc.gif   Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП  -  Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време -   Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.9 от ЗОП  -  doc.gif  Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.16 от ЗОП  по освобождаване от гаранция по Договор за абонаментна поддръжка -  doc.gif  Изтегли


„ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА
БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА
ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОМПЛЕКТИ
ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ
И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, по
проект BG 051PO001-2.3.03-0670
Подобряване на условията на труд
в „Проучване и добив на нефт и
газ” АД, във връзка с Договор №
ESF-2303-01-01008/25.06.2013
г.,финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси” по обособени позиции
публикувано обявление в
Регистъра на обществени
поръчки на Агенцията за
обществени поръчки № 01123-
2014-0002.:


pdf.gif Информация по чл. 22б ал. 2 т. 16 ЗОП Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време -   Изтегли


„ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ
ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА,
СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И
КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА
ЗАЩИТА, по проект BG 051PO001-
2.3.03-0670 Подобряване на
условията на труд в Проучване и
добив на нефт и газ АД, във
връзка с Договор № ESF-2303-01-
01008/ 25.06.2013 г., финансиран
по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
по обособени позиции
публикувано обявление в
Регистъра на обществени поръчки
на Агенцията за обществени
поръчки № 01123-2014-0001 от
17.03.2014 г.:
pdf.gif Информация по чл. 22б ал. 2 т. 16 ЗОП Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време -   Изтегли


Поръчка по ЗОП с предмет " „Приготвяне и ежедневно доставяне на храна за работниците и служителите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД за обекти – сондажи в площ  Искър-запад (блок 1-12 Кнежа), община Кнежа и община Искър, обл. Плевен 2013-2014”

номер в РОП на АОП 01123-2013-0004

tsr.gifУдостоверение за време -   Изpdf.gif Информация по чл. 22б ал. 2 т. 16 ЗОП Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време -   Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 01.07.2014 до 01.10.2014 Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време -   Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 10_2014  Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 11_2014 Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време - Изтегли

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”, номер в РОП на АОП № 01123-2013-0010xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 01-07.2014 до 01.10.2014Изтегли

xls.gif Информация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 10_2014  -  Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 11_2014  - Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 12_2014  - Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 01_2015  - Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 02_2015  - Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 03_2015  - Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 04_2015  - Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 04_2015  - Изтегли

xls.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 14 ЗОП_м 05_2015  - Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време - Изтегли


doc.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 16 ЗОП Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време - Изтегли


doc.gifИнформация по чл. 22б ал. 2 т. 15 ЗОП за приключване на договора   -Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време - Изтегли
"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis