История

 През 1991 г. с Разпореждане № 23 от 23.09.1991 г. на Министерския съвет, постановено на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество, е образувано еднолично търговско дружество с държавно имущество "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД със седалище в гр. Плевен.

„Проучване и добив на нефт и газ” ЕАД обединява геологопроучвателните, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти, поставили началото на българската нефтодобивна промишленост с откритото през 1951 г. нефтено находище „Тюленово” в района на гр. Шабла.

„Проучване и добив на нефт и газ” ЕАД поема дейността, всички активи и пасиви на:

      Със Заповед № 148 от 10.05.1997 г. на Председателя на Комитета по геология и минералните ресурси към МС е извършено вливане на "ИМЛТ – Инженеринг" ЕООД, гр. Плевен, в "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, което става правоприемник на активите, пасивите и собствения капитал на "ИМЛТ – Инженеринг" ЕООД.
      Със Заповед РД-17-13 от 14.02.1998 г. на Министъра на промишлеността в "ПДНГ" ЕАД е влято "Проучвателен и изчислителен геофизичен сервиз" ЕООД, гр. София. Дружеството поема всички активи и пасиви на "Проучвателен и изчислителен геофизичен сервиз" ЕООД, гр. София.
      Със Заповед РД-17-52 от 28.05.1998 г. на Министъра на промишлеността в "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД е влято Еднолично дружество с ограничена отговорност "ГЕОКОМ", гр. София. „ПДНГ” ЕАД поема всички активи и пасиви на "ГЕОКОМ" ЕООД, гр. София, в това число и задграничните клонове – "Българска Нефтена Компания" – Триполи и "Геоком – Сервиз" - Триполи, Велика Социалистическа Народна Либийска Арабска Джамахирия. "Българска Нефтена Компания" – Триполи е носител на българските права и Оператор по сключеното през 1980 г. Споразумение за съвместно проучване и добив на нефт с Националната нефтена корпорация на Либия.
      С Решение № 151-Е от 18 септември 2002 г. на Държавната комисия по ценните книжа "Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД е вписано като публично дружество в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.
През 2003 г. след проведени от Агенцията за приватизация две тръжни процедури чрез „БФБ-София”АД са приватизирани 100% от акциите на „Проучване и добив на нефт и газ” ЕАД.

      През 2004 г. от новите акционери е стартирана програма за преструктуриране и модернизация на „Проучване и добив на нефт и газ” АД с цел подобряване на ефективността, финансовите резултати и адаптиране дейността на дружеството към по-динамична пазарна и бизнес среда в национален и в международен план.
Понастоящем "Проучване и добив на нефт и газ" АД е вписано в Регистъра за търговски дружества под № 83784, том 1022, стр. 131 по ф.д. № 4812 от 2004 г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, община "Средец", ул. "Стефан Караджа" № 2.
      Капиталът на „Проучване и добив на нефт и газ”АД е в размер на 12 228 062 лв., разпределен в 12 228 062 броя безналични акции всяка с номинална стойност 1 лв.
Акциите на „ПДНГ” АД се търгуват на "Официалния пазар" на "БФБ – София" АД, сегмент "С" с борсов код GAZ.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis