ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

­
Дата на обявяване в профила на купувача

Краен срок за получаване на оферти


Наименование на поръчката

Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и ­Документи

20.10.2015

06.11.2015

15:00 ч


"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно 2015-2016",чрез събиране на оферти по реда и при условията на Глава осем «а», във вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗОП с възложител „Проучване и добив на нефт и газ” АД

Публична   покана   I D  9046901


doc.gif Приложения: - Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време­ Изтегли


doc.gif  техническа спецификация

pdf.gif   Протокол от работата на комисията

дата на публикуване 16.11.2015г.

tsr.gif  Удостоверение за време­ Изтеглиpdf.gif Договор - Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време­ Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време ИзтеглиИнформация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


08.04.2015г.

22.04.2015

17:00 ч.

" Избор на изпълнител за ресертификация на система за управление на качеството (СУК) и придобиване на сертификат за съответствия на  СУК с изискванията на стандарт ISO 9001:2008"

Публична   покана   I D  9040657


pdf.gif Приложения: - Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време­ Изтегли


РАЗЯСНЕНИЕ

pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време -   Изтегли


pdf.gif   Протокол от работата на комисията

дата на публикуване 29.04.2015г.

tsr.gif  Удостоверение за време­ Изтегли


pdf.gif Договор - Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


13.12.2014

29.12.2014

17:00 ч.


"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут Монтана-Враца-Кнежа-Д.Дъбник-Плевен - Шабла и обратно
Публична   покана   I D 9037432 -


pdf.gif Приложения: - Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време­ Изтегли


РАЗЯСНЕНИЕ

pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време -   Изтегли


pdf.gif   Протокол от работата на комисията

дата на публикуване 07.01.2015г.

tsr.gif  Удостоверение за време­ Изтегли


- pdf.gif Договор - Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -  pdf.gif  Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли


 Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -  pdf.gif  Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -  pdf.gif  Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -  pdf.gif  Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  - pdf.gif   Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


09.10.2014

21.10.2014 17:00 ч


Наемане на товароподемни кранове с оператор за извършване на демонтаж и товарни работи на сондажна апаратура и съоръжения към нея на сондаж Р-2 Искър-Запад в концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен и разтоварни работи в гр. Монтана

Публична   покана   I D 9034534 -


pdf.gif Приложения: - Изтегли


pdf.gif   Протокол от работата на комисията

дата на публикуване 23.10.2014г.


pdf.gif  Договор за наемане на товароподемни кранове с оператор

дата на публикуване 27.11.2014г.

tsr.gif  Удостоверение за време­ Изтегли


pdf.gif  Информация по чл.226.ал.2,т.14 от ЗОП

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли

09.10.2014

28.10.2014 17:00 ч


"Специализиран автобусен превоз на работници и служители на Проучване и добив на нефт и газ АД по маршрут гр. Плевен – гр. Долни Дъбник и обратно 2014-2015",чрез събиране на оферти по реда и при условията на Глава осем «а», във вр. с чл. 14, ал. 4 от ЗОП с възложител „Проучване и добив на нефт и газ” АД

Публична   покана   I D 9034514


pdf.gif Приложения: - Изтегли


- pdf.gif протокол от работата на комисията

дата на публикуване 10.11.2014г.


- pdf.gif Договор - Изтегли

Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -  pdf.gif  Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -  pdf.gif  Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -  pdf.gif  Изтегли

tsr.gif  Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -  pdf.gif  Изтегли

tsr.gifУдостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  - pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -  pdf.gif Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


 Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


 Информация по чл.22б,ал. 2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал.2,т.15 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал.2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Информация по чл.22б,ал.2,т.14 от ЗОП  -pdf.gif   Изтегли

tsr.gif Удостоверение за време Изтегли


Публична покана ID 9029867


„Независим финансов одит на изпълнението на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъз­мездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз" - валидна от 29.05.2014 г. до 06.06.2014г.

Срок за подаване на оферти 06.06.2014 - 17.00 часа


Приложения към Публична покана ID 9029867:

- Приложение № 1 - Техническо задание;

- Приложение №2 - Образци на документи;

 -­ ­Приложение № 3 - Проект на договор;

 - Приложение № 4 - Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” договори за безвъзмездна финансова помощ ;

 - Приложение № 5 - Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и другите приложими разпоредби по ОП РЧР;

*Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

На всички заинтересовани лицата, които са изпратили на факс 02/9461600 или на адрес гр. София, 1505, бул. Ситняково 23 или office@pdng-bg.com , данни за уведомяване – наименование и адрес за кореспонденция, ще бъдат изпращани разясненията по документацията за участие. Разясненията се прилагат към документацията, която се предоставя на други участници, както и се оповестява на интернет страницата на Възложителя, рубриката „Профил на купувача” -

http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html.


Публична покана ID 9027963

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ЗОП

 „Сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на стандарт BS ОНSАS 18001:2007, изпълнявана в рамките на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 - Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД", изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъз­мездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Oперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз" - ­валидна от 07.04.2014 г. до 15.04.2014г. Срок за подаване на оферти 15.04.2014 г. - 16:30 часа

Приложения към Публична покана ID 9027963:

  1. Оферта - Приложения № 1 към поканата  -  Изтегли
  2. Технически задания - Приложение № 2 към поканата - Изтегли
  3. Образци на документи : Приложения от № 3 до № 9 - Изтегли
  4. Технически предложение - Приложение № 10  - Изтегли
  5. Методика за определяне на комплексна оценка - Приложение № 11 - Изтегли
  6. Проект на договор - Приложение № 12 - Изтегли
  7. Образци на бланки - Приложение № 13 - BW  Изтегли COLOR Изтегли
  8. Общи условия към финансирането по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" договори за безвъзмездна финансова помощ - Изтегли
  9. Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси " - Изтегли

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis