Европейски


logo3.JPG

 ПРОЕКТ BG051PO001 - 2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АДПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД”, ДОГОВОР №ESF – 2303-01-01008/ 25.06.2013

по схема BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

logo3.JPG

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Независим финансов одит на изпълнението на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2302-01-01008/ 25.06.2013 г по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”- ID 9029867, във вр. с  чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки можете да намерите в профил на купувача.

Условия за подаване на оферти:

Срок за подаване на оферти: до 06.06.2014 г. – 17:00 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

*Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

На всички заинтересовани лицата, които са изпратили на факс 02/9461600 или на адрес гр. София, 1505, бул. Ситняково 23 или office@pdng-bg.com , данни за уведомяване – наименование и адрес за кореспонденция, ще бъдат изпращани разясненията по документацията за участие. Разясненията се прилагат към документацията, която се предоставя на други участници, както и се оповестява на интернет страницата на Възложителя, рубриката „Профил на купувача” - http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г.  „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

Бенефициент:”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет - „Сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на стандарт BS ОНSАS 18001:2007, изпълнявана в рамките на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”- ID 9027963, във вр. с  чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки можете да намерите в профил на купувача http://www.ogep-bg.com/bg/publichnipokani.html.

Срок за получаване на оферти: до 15.04.2014 г. – 16:30 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г.  „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

БЕНЕФИЦИЕНТ:”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

ВАЖНО: АКО СТЕ ИЗБРАЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕТЕ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, НАХОДЯЩИ СЕ НА САЙТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ТО СЛЕДВА ДА УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ТОВА ПОСРЕДСТВОМ ФАКС СЪОБЩЕНИЕ НА ФАКС/ТЕЛ. 02/ 946 16 00 И И-МЕЙЛ СЪОБЩЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - s.grancharova@pdng-bg.com .УВЕДОМЛЕНИЕТО СЕ ИЗПРАЩА В ДЕНЯ НА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ САЙТА.

logo3.JPG

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Проучване и добив на нефт и газ” АД, Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОМПЛЕКТИ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА” по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление”

Обособена позиция № 2:

„Доставка на комплект противопожарно оборудване”

Обособена позиция № 3:

„Доставка на пожарникарски предпазни средства за служителите от Звеното за пожарна безопасност и защита на населението и газоспасителната служба”

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка можете да намерите в профил на купувача.

Условия за подаване на оферти:

Срок за подаване на документите: до 22.04.2014 г. – 17:00 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

На всички заинтересовани лицата, които са изпратили на факс 02/9461600 или на адрес гр. София, 1505, бул. Ситняково 23, данни за уведомяване – наименование и адрес за кореспонденция, ще бъдат изпращани разясненията по документацията за участие. Разясненията се прилагат към документацията, която се предоставя на други участници, както и се оповестява на интернет страницата на Възложителя, рубриката „Профил на купувача” - http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г. „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

Бенефициент: ”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.


logo3.JPG

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Проучване и добив на нефт и газ” АД, Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет - “Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

„Доставка на специално работно облекло”

Обособена позиция № 2:

„Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми”

Обособена позиция № 3:

„Доставка на лични предпазни средства”

Обособена позиция № 4:

„Доставка на лични предпазни и колективни средства за електрозащита”;

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка можете да намерите в профил на купувача.

Условия за подаване на оферти:

Срок за подаване на документите: до 16.04.2014 г. – 17:00 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

На всички заинтересовани лицата, които са изпратили на факс 02/9461600 или на адрес гр. София, 1505, бул. Ситняково 23, данни за уведомяване – наименование и адрес за кореспонденция, ще бъдат изпращани разясненията по документацията за участие. Разясненията се прилагат към документацията, която се предоставя на други участници, както и се оповестява на интернет страницата на Възложителя, рубриката „Профил на купувача” - http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г. „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

Бенефициент: ”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.


logo3.JPG

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Проучване и добив на нефт и газ” АД, Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет - “Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество и доклад за резултата от анализа, осъществяван по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2302-01-01008 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”- ID 9020236, във вр. с  чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки можете да намерите в профил на купувача.

Условия за подаване на оферти:

Срок за подаване на оферти: до 04.10.2013 г. – 16:30 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г.  „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

Бенефициент:”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.Инвестира във вашето бъдеще!

logo3.JPG

На 25 юни 2013г. между „Проучване и добив на нефт и газ” АД и Агенция по заетостта – Договарящ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ESF2303-01-01008 по проект „Подобряване на условията на труд в „Проучване и добив на нефт и газ” АД ”. Проектът е по схема BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд” и е на стойност 236 194,91 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз
. Продължителност на проекта е 12 месеца.

По време на изпълнение на договора ще се извършат следните дейности:

1) Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество.

2) Въвеждане на система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) съгласно BS ОНSАS 18001:2007;

3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

4) Доставка и монтаж на система за блокиране достъпа на природен газ до газови  уреди за отопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда;

5) Доставка на комплект противопожарно оборудване за проучвателни и експлоатационни сондажни обекти;

6) Доставка на софтуер и устройство за четене и анализ на данни от индивидуални дозиметри;

7) Доставка на газанализторна система за защита и определяне на съдържанието на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан;

8) Доставка на комплект електрозащитни средства при работа под високо напрежение.

ab10.jpg.jpg

Успешно въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008

Считано от 28.05.2012 г. дружеството успешно завърши процедура по сертифициране по ISO 9001:2008 от фирма TUF Rheinland InterCert Kft., с което приключи последния етап от проект № BG161PO003-2-1-08-0621-C0001 "Покриване на международно приети стандарти". Проекта е осъществен на база сключен договор между "Проучване и добив на нефт и газ" АД и Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ЗМС-02-210/01.06.2011г. по оперативна програма. "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

Успешно въвеждане в експлоатация на "Станция за сондажни геофизични изследвания в нефтени и газови сондажи"

След пускането в експлоатация на Каротажната станцията в базата ни в гр. Монтана дружеството успешно приключи последния етап от проект № BG161PO003-2-1-07-0102-C0001 "Станция за сондажни геофизични изследвания в нефтени и газови сондажи". Проекта е осъществен на база сключен договор между "Проучване и добив на нефт и газ" АД и ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”- Управляващ орган на ОПК към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма- правоприемник на ИАНМСП, относно договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ТМГ-02-21/13.06.2011г. по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

25.08.2012

Успешно въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008

Считано от 28.05.2012 г. дружеството успешно завърши процедура по сертифициране по ISO 9001:2008 от фирма TUF Rheinland InterCert Kft., с което приключи последния етап от проект № BG161PO003-2-1-08-0621-C0001 "Покриване на международно приети стандарти". Проекта е осъществен на база сключен договор между "Проучване и добив на нефт и газ" АД и Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ЗМС-02-210/01.06.2011г. по оперативна програма. "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

evropeiski_syuz.jpg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Проучване и добив на нефт и газ” АД, Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет- „Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2302-01-01008 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”-ID 9020810, във вр. с  чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки можете да намерите в профил на купувача.

Условия за подаване на оферти:

Срок за подаване на оферти: до 18.10.2013 г. – 16:30 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г.  „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

Бенефициент:”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis