Проекти

10.02.2020

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) “Проучване и добив на нефт и газ”- АД, гр. София, район Сердика, ул. “Стефан Караджа” № 2, ЕИК 824033568


повече

23.07.2018

Политика за защита на личните данни („Политика“) се издава във връзка със спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика“) се издава във връзка със спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, който се прилага от 25 май 2018 г. (GDPR), Закона за защита на личните данни и актовете по неговото прилагане (Българско законодателство).


повече

30.06.2014

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД”,

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД”, ДОГОВОР №ESF – 2303-01-01008/ 25.06.2013 по схема BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


повече

07.04.2014

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет - „Сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на стандарт BS ОНSАS 18001:2007, изпълнявана в рамките на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”


повече

24.03.2014

„Доставка на система за блокиране достъпа на Природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства”

„Доставка на система за блокиране достъпа на Природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства”


повече

18.03.2014

Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, „Проучване и добив на нефт и газ” АД, Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет - “Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” по обособени позиции:


повече


28.05.2012

Успешно въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008

Успешно въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008


повече

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis