Профил на купувача

17.03.2014

проект BG 051PO001-2.3.03-0670 за доставка на лични предпазни средства ...


­

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА”,

по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОП № 1: Доставка на специално работно облекло”;

ОП № 2: „Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми”;

ОП № 3:„Доставка на лични предпазни средства” и

ОП № 4: „Доставка на лични предпазни и колективни средства за електрозащита”

Изтегли Документация за участие раздел I - IV

Техническа спецификация по обособени позиции

 1. Документ I- Изтегли

 2. Документ II- Изтегли

 3. Документ III- Изтегли

 4. Документ IV- Изтегли

Проект на договори ОП 1 -   Изтегли документ

Проект на договори ОП 2 -   Изтегли документ

Проект на договори ОП 3 -   Изтегли документ

Проект на договори ОП 4 -   Изтегли документ

Методика за оценка на офертите - ­ Изтегли документ

Образци  за участие по процедури

Образец № 1 - Изтегли документ

Образец № 2 - Изтегли документ

Образец № 3 - Изтегли документ

Образец № 4 - Изтегли документ

Образец № 5 - Изтегли документ

Образец № 6 - Изтегли документ

Образец № 7 - Изтегли документ

Образец № 8 - Изтегли документ

Образец № 9 - Изтегли документ

Образец № 10 приложение № 1 - Изтегли документ - Изтегли нов документ

Образец № 10 приложение № 2 - Изтегли документ

Образец № 10 приложение № 3 - Изтегли документ

Образец № 10 приложение № 4 - Изтегли документ - Изтегли нов документ

Образец № 11 приложение № 1 - Изтегли документ

Образец № 11 приложение № 2 - Изтегли документ

Образец № 11 приложение № 3 - Изтегли документ

Образец № 11 приложение № 4 - Изтегли документ

Образец № 12 - Изтегли документ

Образец № 13 - Изтегли документ

Образец № 14 - Изтегли документ

Образец № 15 - Изтегли документ

Образец № 16 - Изтегли документ

Бланка черно-бяла - Изтегли

Бланка цветна      -  Изтегли
"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis