Профил на купувача

18.03.2014

Съобщение


    Публикувано е  Решение № 3/18.03.2014 г. за промяна относно обществена поръчка „Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по четири обособени позиции, Решението можете да изтеглите от тук .

В Профила на купувача са качени коригирани документи от Документацията за участие:

  • - Образец О-10, Приложение № 10-ОП.1 "Техническо предложение";
  • - Образец О-11, Приложение № 11-ОП.4 "Предлагана цена”;
  • - Проект на договор по Обособена позиция № 4

Срокът за получаване на документация за участие е 09.04.2014 г. 17:00 часа

Срокът за получаване на оферти е 16.04.2014 г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите – 17.04.2014 г. 10:00 часа

Срокът за получаване на оферти е 16.04.2014 г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите – 17.04.2014 г. 10:00 часа"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis