Профил на купувача

24.03.2014

проект „Доставка на система за блокиране достъпа на ПРИРОДЕН ГАЗ.......


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОМПЛЕКТИ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА” по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление”

Обособена позиция № 2:

„Доставка на комплект противопожарно оборудване”

Обособена позиция № 3:

„Доставка на пожарникарски предпазни средства за служителите от Звеното за пожарна безопасност и защита на населението и газоспасителната служба”

 Документация Пожарна -

Техническа спецификация 

 1. Документ I  -

 2. Документ II - 

 3. Документ III-

Методика за оценка на офертите - ­ Изтегли документ

Проект на договори ОП 1 -   Изтегли документ

Проект на договори ОП 2 -   Изтегли документ

Проект на договори ОП 3 -   Изтегли документ

Изтегли документ за всички договори Приложение № 5 - Изтегли документ

Образци  за участие по процедури

Списък на всички образци - Изтегли документ

Образец № 1 - Изтегли документ

Образец № 2 - Изтегли документ

Образец № 3 - Изтегли документ

Образец № 4 - Изтегли документ

Образец № 5 - Изтегли документ

Образец № 6 - Изтегли документ

Образец № 7 - Изтегли документ

Образец № 8 - Изтегли документ

Образец № 9.1 - Изтегли документ

Образец № 9.2 - Изтегли документ

Образец № 9.3 - Изтегли документ

Образец № 10.1 - Изтегли документ

Образец № 10.2 - Изтегли документ

Образец № 10.3 - Изтегли документ

Образец № 11  - Изтегли документ

Образец № 12  - Изтегли документ

Образец № 13  - Изтегли документ

Бланка черно-бяла -  Изтегли

Бланка цветна       -  Изтегли

Ръководство       -  Изтегли

Агенция за обществени поръчки-Информация за преписката


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis