Профил на купувача

01.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ - КОРИГИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Във връзка с обществена поръчка Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства” е публикувано  Решение №5/1.04.2014 г. за промяна по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 - Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по три обособени позиции. Решението можете да изтеглите от тук .

В Профила на купувача са качени коригирани документи от Документацията за участие:

1. КОРИГИРАНИ Указания КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ за участие И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Изтегли

2. КОРИГИРАНИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ДО ГАЗОВИ  УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ”  - Изтегли


3. КОРИГИРАНИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ” Изтегли


4. КОРИГИРАНИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „ДОСТАВКА НА ПОЖАРНИКАРСКИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГАЗОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА“ Изтегли


Срокът за получаване на документация за участие е 15.04.2014 г. 17:00 часа

Срокът за получаване на оферти е 22.04.2014 г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите – 23.04.2014 г. 09:30 часа

Място: гр. София, бул. Ситняково 23, ет.2 сградата на ПДНГ АД

ВАЖНО: ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ АКО СТЕ ИЗБРАЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕТЕ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, НАХОДЯЩИ СЕ НА САЙТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ТО СЛЕДВА ДА УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ТОВА ПОСРЕДСТВОМ ФАКС СЪОБЩЕНИЕ НА ФАКС/ТЕЛ. 02/ 946 16 00 И И-МЕЙЛ СЪОБЩЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ПОСОЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЕТО – s.grancharova@pdng-bg.com . УВЕДОМЛЕНИЕТО СЕ ИЗПРАЩА В ДЕНЯ НА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ САЙТА.

Агенция  за обществени поръчки - Информация"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis