Профил на купувача

07.04.2014

Публична покана ID 9027963


Публична покана ID 9027963

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ЗОП

 „Сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на стандарт BS ОНSАS 18001:2007, изпълнявана в рамките на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 - Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД", изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъз­мездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Oперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз" - ­валидна от 07.04.2014 г. до 15.04.2014г. Срок за подаване на оферти 15.04.2014 г. - 16:30 часа

Приложения към Публична покана ID 9027963:

  1. Оферта - Приложения № 1 към поканата  -  Изтегли
  2. Технически задания - Приложение № 2 към поканата - Изтегли
  3. Образци на документи : Приложения от № 3 до № 9 - Изтегли
  4. Технически предложение - Приложение № 10  - Изтегли
  5. Методика за определяне на комплексна оценка - Приложение № 11 - Изтегли
  6. Проект на договор - Приложение № 12 - Изтегли
  7. Образци на бланки - Приложение № 13 - BW  Изтегли COLOR Изтегли
  8. Общи условия към финансирането по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" договори за безвъзмездна финансова помощ - Изтегли
  9. Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси " - Изтегли


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis