Профил на купувача

10.05.2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти по проект BG 051PO001-2.3.03-0670


       На 13.05.2014 г. 11:00 часа в сградата на Проучване и добив на нефт и газ АД на адрес: гр. София, бул. „Ситняково” № 23, ет. 2 ще се извърши отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в „Проучване и добив на нефт и газ” АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по трите обособени позиции, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, съгласно чл. 69а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване имат право да присъстват. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis