Профил на купувача

14.05.2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти по проект за доставка на лични предпазни средства ...


       На 15.05.2014 г. 15:00 часа в сградата на Проучване и добив на нефт и газ АД на адрес: гр. София, бул. „Ситняково” № 23, ет. 2 ще се извърши отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на специално работно облекло”, обособена позиция № 2: „Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми”, обособена позиция № 3: „Доставка на лични предпазни средства” и обособена позиция № 4: „Доставка на лични предпазни и колективни средства за електрозащита” и публикувано обявление в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки № 01123-2014-0001 от 17.03.2014 г., чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, съгласно чл. 69а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, могат да присъстват при действията на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите оферти.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis