Профил на купувача

29.05.2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029867


Публична покана ID 9029867

„Независим финансов одит на изпълнението на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъз­мездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз" - валидна от 29.05.2014 г. до 06.06.2014г.

Срок за подаване на оферти 06.06.2014 - 17.00 часа


Приложения към Публична покана ID 9029867:

- Приложение № 1 - Техническо задание;

- Приложение №2 - Образци на документи;

 -­ ­Приложение № 3 - Проект на договор;

 - Приложение № 4 - Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” договори за безвъзмездна финансова помощ ;

 - Приложение № 5 - Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и другите приложими разпоредби по ОП РЧР;

*Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

На всички заинтересовани лицата, които са изпратили на факс 02/9461600 или на адрес гр. София, 1505, бул. Ситняково 23 или office@pdng-bg.com , данни за уведомяване – наименование и адрес за кореспонденция, ще бъдат изпращани разясненията по документацията за участие. Разясненията се прилагат към документацията, която се предоставя на други участници, както и се оповестява на интернет страницата на Възложителя, рубриката „Профил на купувача” -

http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html.
"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis