Профил на купувача

08.10.2013

Публична покана ID 9020810


Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 - Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД", изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъз­мездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Oперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз" - ­валидна от 08.10.2013 г. до 18.10.2013г. Срок за подаване на оферти 18.10.2013 г. - 16:30 часа Приложения към Публична покана ID 9020810

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis