Профил на купувача

27.02.2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти


  На 04.03.2014 г. 14:00 часа в сградата на Проучване и добив на нефт и газ АД на адрес: гр. София, бул. „Ситняково” № 23, ет. 2 ще се извърши отварянето  на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, съгласно чл. 69а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, могат да присъстват при действията на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите оферти.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis