Проекти

07.04.2014

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ


logo3.JPG

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет - „Сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на стандарт BS ОНSАS 18001:2007, изпълнявана в рамките на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”- ID 9027963, във вр. с  чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки можете да намерите в профил на купувача http://www.ogep-bg.com/bg/publichnipokani.html.

Срок за получаване на оферти: до 15.04.2014 г. – 16:30 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г.  „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

БЕНЕФИЦИЕНТ:”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

ВАЖНО: АКО СТЕ ИЗБРАЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕТЕ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА, НАХОДЯЩИ СЕ НА САЙТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ТО СЛЕДВА ДА УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ТОВА ПОСРЕДСТВОМ ФАКС СЪОБЩЕНИЕ НА ФАКС/ТЕЛ. 02/ 946 16 00 И И-МЕЙЛ СЪОБЩЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - s.grancharova@pdng-bg.com .УВЕДОМЛЕНИЕТО СЕ ИЗПРАЩА В ДЕНЯ НА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ САЙТА.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis