Проекти

25.08.2012

Успешно въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008


Считано от 28.05.2012 г. дружеството успешно завърши процедура по сертифициране по ISO 9001:2008 от фирма TUF Rheinland InterCert Kft., с което приключи последния етап от проект № BG161PO003-2-1-08-0621-C0001 "Покриване на международно приети стандарти". Проекта е осъществен на база сключен договор между "Проучване и добив на нефт и газ" АД и Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ЗМС-02-210/01.06.2011г. по оперативна програма. "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

evropeiski_syuz.jpg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Проучване и добив на нефт и газ” АД, Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет- „Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2302-01-01008 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”-ID 9020810, във вр. с  чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки можете да намерите в профил на купувача.

Условия за подаване на оферти:

Срок за подаване на оферти: до 18.10.2013 г. – 16:30 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г.  „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

Бенефициент:”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

logo3.JPG

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Проучване и добив на нефт и газ” АД, Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет - “Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество и доклад за резултата от анализа, осъществяван по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2302-01-01008 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”- ID 9020236, във вр. с  чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки можете да намерите в профил на купувача.

Условия за подаване на оферти:

Срок за подаване на оферти: до 04.10.2013 г. – 16:30 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г.  „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

Бенефициент:”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.Инвестира във вашето бъдеще!

logo3.JPG

На 25 юни 2013г. между „Проучване и добив на нефт и газ” АД и Агенция по заетостта – Договарящ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ESF2303-01-01008 по проект „Подобряване на условията на труд в „Проучване и добив на нефт и газ” АД ”. Проектът е по схема BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд” и е на стойност 236 194,91 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз
. Продължителност на проекта е 12 месеца.

По време на изпълнение на договора ще се извършат следните дейности:

1) Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество.

2) Въвеждане на система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) съгласно BS ОНSАS 18001:2007;

3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

4) Доставка и монтаж на система за блокиране достъпа на природен газ до газови  уреди за отопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда;

5) Доставка на комплект противопожарно оборудване за проучвателни и експлоатационни сондажни обекти;

6) Доставка на софтуер и устройство за четене и анализ на данни от индивидуални дозиметри;

7) Доставка на газанализторна система за защита и определяне на съдържанието на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан;

8) Доставка на комплект електрозащитни средства при работа под високо напрежение.

ab10.jpg.jpg

Успешно въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008

Считано от 28.05.2012 г. дружеството успешно завърши процедура по сертифициране по ISO 9001:2008 от фирма TUF Rheinland InterCert Kft., с което приключи последния етап от проект № BG161PO003-2-1-08-0621-C0001 "Покриване на международно приети стандарти". Проекта е осъществен на база сключен договор между "Проучване и добив на нефт и газ" АД и Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ЗМС-02-210/01.06.2011г. по оперативна програма. "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

Успешно въвеждане в експлоатация на "Станция за сондажни геофизични изследвания в нефтени и газови сондажи"

След пускането в експлоатация на Каротажната станцията в базата ни в гр. Монтана дружеството успешно приключи последния етап от проект № BG161PO003-2-1-07-0102-C0001 "Станция за сондажни геофизични изследвания в нефтени и газови сондажи". Проекта е осъществен на база сключен договор между "Проучване и добив на нефт и газ" АД и ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”- Управляващ орган на ОПК към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма- правоприемник на ИАНМСП, относно договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ТМГ-02-21/13.06.2011г. по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Инвестиционни проекти за добив на суров нефт и природен газ

„Проучване и добив на нефт и газ” АД е концесионер по 12 концесионни договора за добив на нефт и/или природен газ на територията на България, сключени с Държавата съгласно Закона за концесиите и Закона за подземните богатства.

Инвестиционни проекти за търсене и проучване на нефт и природен газ

Основен инвестиционен приоритет на „Проучване и добив на нефт и газ” АД е изпълнението на проекти за търсене, проучване и оценка на нови находища на нефт и природен газ, както на сушата, така и в българския черноморски шелф и изключителната икономическа зона в Черно море.

В периода 2001г.-2008 г. „Проучване и добив на нефт и газ” АД реализира мащабна инвестиционна програма по две Разрешения за търсене и проучване на нефт и природен газ на сушата (Блок 1-1 Плевен и Блок 1-2 Новачене) включваща над 800 л.км. сеизмика и 9 (девет) търсещи сондажи.

От септември 2005г. „Проучване и добив на нефт и газ” АД е титуляр на Разрешение за търсене и проучване в Блок “Шабла” с размер 2776 кв. км, разположен в северната част на Българския черноморски шелф. До края на 2009 г. в Блок “Шабла” са изпълнени над 1100 л. км морски 2D сеизмични профили, като вложените от дружеството инвестиции са над 2 млн. лв.

От края на 2008г. „Проучване и добив на нефт и газ” АД е титуляр на Разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в Блок “1-4 Каварна”, с размер 414.6 кв. км, разположен в област Добрич. Тригодишната работна програма в Блок 1-4 Каварна включва 1000 км. 2D сеизмика и 8 (осем) търсещи сондажи.

От юни 2010г. „Проучване и добив на нефт и газ” АД е титуляр на Разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в Блок “1-12 Кнежа”, с размер 1348.5 кв. км, разположен в Централна Северна България. Разрешението е с първоначален петгодишен срок с възможности за удължаване с още до пет години.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis