Проекти

18.03.2014

Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита


logo3.JPG

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Проучване и добив на нефт и газ” АД, Ви кани да участвате в процедура за определяне на изпълнител с предмет - “Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита по проект BG 051РO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”, по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

„Доставка на специално работно облекло”

Обособена позиция № 2:

„Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми”

Обособена позиция № 3:

„Доставка на лични предпазни средства”

Обособена позиция № 4:

„Доставка на лични предпазни и колективни средства за електрозащита”;

Пълният набор от Документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка можете да намерите в профил на купувача.

Условия за подаване на оферти:

Срок за подаване на документите: до 16.04.2014 г. – 17:00 часа

Офертите се изпращат на адрес в сградата на «Проучване и добив на нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1

Всички представени документи от участника следва да бъдат представени на приложения образец на бланка.

На всички заинтересовани лицата, които са изпратили на факс 02/9461600 или на адрес гр. София, 1505, бул. Ситняково 23, данни за уведомяване – наименование и адрес за кореспонденция, ще бъдат изпращани разясненията по документацията за участие. Разясненията се прилагат към документацията, която се предоставя на други участници, както и се оповестява на интернет страницата на Възложителя, рубриката „Профил на купувача” - http://www.ogep-bg.com/bg/articles.html.

Този документ е създаден по проект BG 051PO001-2.3.03-0670/25.06.2013 г. „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”,

Бенефициент: ”Проучване и добив на нефт и газ”АД

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и той никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.


"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis