Профил на купувача

19.12.2013

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”


повече

10.10.2013

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Циментация на обсадни колони на търсещ сондаж за нефт и газ Р-2 Искър-Запад”


повече

08.10.2013

Публична покана ID 9020810

„Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 по проект BG 051РO001-2.3.03-0670


повече

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis