Профил на купувача10.04.2014

Разяснение по документацията по проект BG051P0001-2.3.03-0670

Разяснение по документацията по проект BG051P0001-2.3.03-0670 Подобряване условията на труд в " Проучване и добив на нефт и газ" АД


повече

07.04.2014

Публична покана ID 9027963

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ЗОП


повече

01.04.2014

СЪОБЩЕНИЕ - КОРИГИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с обществена поръчка „Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства” е публикувано Решение №5/1.04.2014 г. за промяна по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 - Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/ 25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по три обособени позиции.


повече

24.03.2014

проект „Доставка на система за блокиране достъпа на ПРИРОДЕН ГАЗ.......

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по проект „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА БЛОКИРАНЕ ДОСТЪПА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, КОМПЛЕКТИ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА”


повече

18.03.2014

Съобщение

относно обществена поръчка „Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670


повече

17.03.2014

проект BG 051PO001-2.3.03-0670 за доставка на лични предпазни средства ...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:" Доставка на лични предпазни средства,специално работно облекло и колективни средства за защита, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670


повече

27.02.2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”, идент. № в РОП01123-2013-0010


повече

03.02.2014

Отговор по оперативни програми

Отговор по ОП: “Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД”


повече

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (c) 2014
Изработка на сайт: rVertis